Publikime

Shoqëria INSIG Jo-jetë gëzon aftësi paguese dhe burime pasurore të përshtatshme e cilësore, në mbulim të interesave të të gjithë policmbajtësve, në përputhje të plotë me kërkesat ligjore në fuqi për të gjitha periudhat e raportimit. Në fundvitin 2022 zëri i bilancit “Investime në toka, ndërtesa dhe investime financiare të Insig Jo-Jetë” u rrit me 30% dhe kapi vlerën e mbi 2,977,500,000 lek (ose afro 26.1 milionë euro) nga 2,293,000,000 lek një vit më parë.

Raporte Periodike

Raporte Vjetore