Sigurimi i Pergjegjesise

Sigurimi i Pergjegjesise

Me ane te ketyre sigurimeve, pergjegjesia per shkak te pakujdesise apo neglizhences, nga Ju kalon tek INSIG.

Ky sigurim ofrohet per te kompesuar te siguruarin ne lidhje me pretendimet nga publiku, personat qe mund te pesojne deme si pasoje e neglizhences se te Siguruarit ose punojesve te tij.

Kushtet

Mbulon ne sigurim veprimtarine e prodhuesve ne drejtim te cilesise se produktit, duke demshperblyer konsumatoret e ketij produkti ne rast se ata demtohen gjate konsumit ose perdorimit te produktit, te tilla si: produkte ushqimore, pajisje elektrike, makinerite e pajisjet, preparatet kozmetike, produktet kimike etj.

Kushtet

Siguron cdo gabim rastesor gjate zhvillimit te aktivitetit profesional. INSIG aplikon sigurimin e pergjegjesise profesionale te arkitekteve, inxhiniereve etj. me ane te te cilit mbulon veprimtarine e tyre ndertuese dhe projektuese.

Kushtet