Baza Ligjore

Qëllim i këtij ligji është përmirësimi i bazës ligjore të sigurimit të detyrueshëm. Ky zhvillim ligjor ndërmerret në një kohë kur tregu i sigurimeve ka avancuar me shpejtësi, dhe kërkohen ndryshime ligjore në përgjigje të këtij zhvillimi, me qëllim mbrojtjen e konsumatorit dhe përafrimit me standardet ndërkombëtare. Taksa mbi primet e shkruara, me përjashtim të primeve të sigurimit për produktet e jetës, shëndetit në udhëtim dhe kartonit jeshil, është 10% (dhjetë) përqind e shumës së primit. Shoqëritë e sigurimit të licencuara nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare (AMF), në rolin e agjentit janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë taksën mbi primin, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore.

Per Sigurimin e detyrueshem Informacion mbi taksat Per Veprimtarine e sigurimit