Sigurimi i Mjeteve Monetare

Sigurimi i Mjeteve Monetare

INSIG ofron sigurime te vecanta per aktivitetet Bankare, te cilat ofrojne mbulim per nje game rreziqesh, te cilat mund te demtojne aktivitetin Bankar.

Kjo kontrate siguron mjetet monetare qe ndodhen ne sportel, arke e vendet e depozitimit te tyre ndaj rreziqeve te vjedhjes dhe grabitjes. Me ane te ketij sigurimi mbulohen kartmonedha ne formen e valutave te ndryshme, perfshire ate shqiptare.

Kushtet

Kjo kontrate siguron mjetet monetare gjate transportit me korrier ose automjete ndaj rreziqeve te tilla si: vjedhja, grabitja, etj. Ky sigurim fillon ne momentin qe parate ngarkohen ne mjet dhe perfundon me dorezimin e saj ne destinacion.

Kushtet

Ky sigurim mbulon veprimtarine e pergjithshme te bankave nga rreziqe fizike dhe financiare si jobesueshmeria e punojesve, cecet e falsifikuara, para ne kasaforte, para ne udhetim, kartemonedha te falsifikuara.

Kushtet