Sigurimi i Shendetit dhe Aksidenteve

Sigurimi i Shendetit dhe Aksidenteve

Nëse papritur ju ndodh një aksident, dëmtimi juaj do të jetë jovetem shendetesor por edhe financiar. Per t’jua lehtësuar këtë situate, INSIG ju ofron kete sigurim për të mbuluar shpenzimet e trajtimit mjeksor.

Aksident quhet një ngjarje e papritur dhe e paparashikuar që ndodh në mënyrë rastësore pa vullnetin e të siguruarit, e identifikueshme për sa i përket kohës dhe vendit të ndodhjes, që ka impakt trupor të drejtpërdrejtë, të jashtëm dhe të dhunshëm mbi Të siguruarin dhe që sjell si rrjedhojë humbjen e jetës, paaftësinë për punë ose dëmtime trupore të tij.

Kushtet

Per te gjithe ju qe udhetoni jashte territorit te Shqiperise. INSIG ofron kontratën e Sigurimit të Shëndetit në Udhetim, e cila do të jetë shoqëruesja dhe garancia juaj gjate udhetimit.

Kushtet

Prinder!
Ju do te ndiheni me te qete kur femijet tuaj te jene siguruar. INSIG ka pergatitur kete kontrate sigurimi per te krijuar nje kulturë sigurimesh tek brezi i ri.

Kushtet

Ju do te ndiheni me te qete kur femijet tuaj te jene siguruar. INSIG ka pergatitur kete kontrate sigurimi per te krijuar nje kulturë sigurimesh tek brezi i ri.

Kushtet