Aksioneri

Kompania e Sigurimeve INSIG sh.a, është një shoqëri anonime (aksionere) me Aksionar të vetëm, shoqëria “EUROSIG” sh.a. Këshilli Mbikëqyrës i INSIG sh.a. emëron Drejtorin e Përgjithshëm të kompanisë dhe ushtron kontroll në lidhje me drejtimin dhe administrimin e Shoqërisë. Drejtimi i veprimtarisë tekniko-administrative dhe ekonomiko-financiare përmbushet nga Drejtori i Përgjithshëm.