Sigurime Inxhinierike

Sigurime Inxhinierike

Nese biznesi juaj eshte ne rruge te nbare, lejoni INSIG ta mbroje ate. Ju punoni mjaft, Ne ju largojme problemet!

Sigurime nga te gjitha rreziqet ne ndertim (CAR), mbulon punimet e ndertimit qe ne fazen e projektimit dhe deri ne perfundim te tyre. Ky sigurim mbulon si demet e pesuara nga I Siguruari, ashtu dhe demet qe I Siguruari mund t’u shkaktoje te treteve. Ne kete sigurim perfshihet edhe nje periudhe garancie pas perfundimit te punimeve, periudha e mirembajtjes.

Kushtet

Sigurimi nga te gjitha rreziqet e montimit (EAR) siguron punimet e montimit te makinerive dhe pajisjeve qe ne fillimin e tyre deri ne fazen e perfundimit te venies se tyre ne pune, duke perfshire edhe pergjegjesine ndaj paleve te treta per deme materiale e shendetesore qe mund t’u shkaktohen atyre. Ky sigurim ofron te njejtin mbulim si CAR, por per fazen e montimit te makinerive e pajisjeve ne objektet industriale.

Kushtet

Sigurimi i makinerive (MI), siguron makinerite ne njesite industriale ndaj defekteve dhe demtimeve, qe mund te pesojne ato gjate procesit te punes, si deme fizike te papritura e te paparashikuara nga shkaqe te tilla si: defektet ne derdhje ose materiale, projektim i gabuar, gabimet ne repart ose ne montim, mjeshteri profesionale e dobet, mungese shkathtesie, pakujdesi, nderprerje te ujit ne sistemet ftohes ose ne kazanet me avull, qark i shkurter, stuhi, qe bejne te domosdoshem riparimin ose zevendesimin e objektit te demtuar.

Kushtet