Kapitali

Në përputhje me Statutin e kompanisë INSIG sh.a, Neni 6, kapitali themeltar, pas ndarjes së aktivitetit në 01.01.2017 në INSIG Jetë dhe INSIG sh.a (Jo Jetë), është 650.000.000 lekë (gjashtëqind e pesëdhjetë milionë).