Sigurimi Ajror

Sigurimi Ajror

Ky sigurimim ofron mbulimet per sigurimin e trupit te avioneve dhe helikoptereve, pergjegjesise ndaj paleve te treta, ne te cilin perfshihen edhe udhetaret, si dhe sigurimin e aksidenteve personale te ekuipazhit.