Sigurime te Marines

Sigurime te Marines

Kjo kontrate siguron anijet dhe mjetet e tjera lundruese dhe pergjegjesine e riparuesve dhe ndertuesve. Kushtet e Sigurimit te Anijeve jane te njejta me ato qe perdoren ne tregun nderkombetar te sigurimit te Anijeve.

Ofron mbulim per anijet dhe mjetet e tjera lundruese dhe pergjegjesine e riparuesve dhe ndertuesve. Kushtet e Sigurimit te Anijeve percaktohen ne klauzolat e zgjedhura te sigurimit, te cilat perdoren ne tregun nderkombetar te sigurimit te Anijeve, qe ofrohen nga Siguruesi dhe qe percaktohen kryesisht nga destinimi i anijes.

Kushtet

Ky sigurim mbulon dëmet fizike të mallrave të shkaktuara nga çdo ngjarje e paparashikuar, e papritur, aksidentale dhe e rastësishme, siç përcaktohet në Klauzolat e Institutit të Londrës, i cili në bazë të një procedure të caktuar ndjek dëmin që mund të ndodhë.

Kushtet